Ảnh đoàn khách hàng Vietfoot thăm quan Châu Âu 5 nước Khởi hành ngày 18/04/2019