Đoàn khách hàng tiêu biêu Habeco tham quan Pháp – Đức – Séc – Áo từ ngày 8-17/8/2019