Đoàn khách hàng Vietfoot Travel – Công đoàn Trung tâm Lưu trữ quốc gia I tham quan Thái Lan