Những hình ảnh đầu tiên về đoàn khách hàng 6 nước của Vietfoot Travel